You are here:: Home > Awards> Thesis Award

Anéla / VIOT Scriptieprijs

De Nederlandse Vereniging voor Toegepaste Taalwetenschap (Anéla) en de Vereniging Interuniversitair Overleg Taalbeheersing (VIOT) kennen jaarlijks een prijs toe voor de beste scriptie op het gebied van taalverwerving, taalonderwijs of taalgebruik. De scriptieprijs wordt uitgereikt tijdens de Juniorendag.

Tijdens de Juniorendag, dit jaar gehouden op 20 april 2018 aan Tilburg University, is de jaarlijkse VIOT-Anéla scriptieprijs uitgereikt aan de beste scriptie het afgelopen jaar geschreven aan een Nederlandse of Vlaamse instelling op het gebied van de toegepaste taalwetenschap of taalbeheersing. In 2018 waren de juryleden Rian Aarts (Tilburg University), Ninke Stukker (Rijkstuniversiteit Groningen), en Emmeline Besamusca (Utrecht Universiteit).


Oproep scriptieprijs

De jury voor de jaarlijkse scriptieprijs voor toegepaste taalwetenschap en taalbeheersing is er klaar voor: de jaarlijkse VIOT/Anéla scriptieprijs!

 

Wijziging: ook Belgische scripties

Incidenteel werden Belgische scripties al eerder meegenomen. Vanaf dit jaar zijn ook scripties geschreven aan Belgische instellingen officieel welkom. Formalisering past in de intensievere samenwerking tussen Nederland en België op het gebied van toegepaste taalwetenschap binnen Anéla van de afgelopen jaren en de al bestaande samenwerking tussen Nederland en België binnen VIOT.

 

Indiening

U kunt scripties voordragen aan de hand van een formulier dat te downloaden is van de website: www.anela.nl>activiteiten>scriptieprijs. Daarop staan ook vermeld welke documenten aangeleverd moeten worden.

Voorgedragen scripties moeten geschreven zijn in het collegejaar 2017-2018 en ook in dat collegejaar zijn goedgekeurd aan een Nederlands of Belgisch instituut voor hoger onderwijs. De uiterste inleverdatum voor dit jaar is 10 oktober 2018 (scripties kunnen dus ook nog op die dag worden ingeleverd).

Ieder Anéla en/of VIOT lid kan maximaal twee scripties voordragen. Dat kunnen scripties zijn die dat lid zelf begeleid heeft maar het kunnen ook producten zijn die bijvoorbeeld als tweede lezer beoordeeld zijn. Het reglement is de downloaden op http://www.anela.nl/activiteiten/scriptieprijs/reglement/.

Om praktische redenen kunnen alleen scripties in Nederlands en Engels worden ingediend.

 

Beoordeling

De scripties zullen worden beoordeeld door een jury bestaande uit Ad Backus (Tilburg University, voorzitter), Sara Verbrugge (Universiteit Leuven) en Anne Kerkhoff (Fontys Hogeschool). Bij de samenstelling van de jury is gestreefd naar vertegenwoordiging vanuit de werkgebieden van zowel Anéla als VIOT.

Aan scripties geschreven voor een research master heeft de student meer tijd kunnen besteden; aan deze scripties kunnen dan ook andere eisen worden gesteld.

 

Prijsuitreiking

Uit de scripties worden 3-5 genomineerde scripties geselecteerd. De jury maakt minimaal vier weken voor de Juniorendag de namen van maximaal vijf genomineerden bekend aan het Anéla- en het VIOT-bestuur. De genomineerden moeten op de Juniorendag een voordracht over hun scriptieonderzoek houden.

Welke scriptie de scriptieprijs wint, wordt bekend gemaakt op de jaarlijkse VIOT/Anéla Juniorendag.

 

Indienen bij DuJAL/Tijdschrift voor Taalbeheersing en Anéla/VIOT Juniorendag

De auteurs van scripties worden van harte aangemoedigd een bewerking van hun scriptie in te dienen voor publicatie bij DuJAL of Tijdschrift voor Taalbeheersing.

Daarnaast is het aan te bevelen hoe dan ook een abstract in te dienen voor presentatie bij de Anéla/VIOT Juniorendag. Zo worden abstracts sowieso meegenomen in de beoordeling voor de Juniorendag.

 

We hopen op een veel mooie inzendingen over de volle breedte van de toegepaste taalwetenschap! Voor vragen kunt u contact opnemen met ondergetekende via  g.jol@let.ru.nl.

 

Guusje Jol, secretaris scriptieprijs

 


Eerdere winnaars Scriptieprijs

 • 2017: Peta Baxter, Can physiological and nonverbal responses be used to measure Foreign Language Anxiety?
 • 2016: Laura de Weger, Stoefpears run the world’: The use of English code-mixing in Dutch youths’ computer-mediated communication.
 • 2016: Anne Hooiveld, Europese identiteit  in het discours over vluchtelingen: Een analyse van de representatie van een Europese identiteit in het discours over vluchtelingen in Nederlandse krantenartikelen van 1999 en 2015.
 • 2015: Elianne de Ruiter, Categoriseren van Spaanse fonemen. Een vergelijkende studie tussen moedertaalsprekers en niet-moedertaalsprekers.
 • 2014: Evelien Duizer, Een zoete verleiding. Hoe een fotoroman kan helpen communicatie over diabetes effectiever te maken.
 • 2013: Niki Moeken, Universiteit van Amsterdam, De rol van input bij de verwerving van argumentstructuur-constructies door volwassenen.
 • 2013: Noémie te Rietmolen, Vrije Universiteit Amsterdam, In search of the referent: ambiguous and unambiguous anaphor resolution.
 • 2012: Punya Hoek, Universiteit van Amsterdam, Een moeilijke tekst of een moeilijke vraag? Een onderzoek naar de rol van tekst- en vraagkenmerken in meerkeuze tekstbegriptoetsen.
 • 2010-2011: Anne-France Pinget, Universiteit Utrecht, Native speakers’ perceptions of fluency and accent in L2 speech.
 • 2009-2010: Kasper Nijsen, Vrije Universiteit, Things are in the saddle / And ride mankind: Inanimate subjects with agentive verbs in English and Dutch academic prose and English-Dutch translations.
 • 2008-2009: Didier Hodiamont, Radboud Universiteit Nijmegen, Lees vooral niet verder! Ga liever iets nuttigs doen. Een experimenteel onderzoek naar de verwerking van meerdere ironische uitingen in dezelfde co-tekst.
 • 2007-2008: Netta Meijer, Universiteit van Amsterdam, Segmentation of reduced speech by native and non-native listeners of Dutch.
 • 2006-2007: Sybrine Bultena, Rijksuniversiteit Groningen, Are you in English gear? A study on the acoustic correlations of articulator settings in English and Dutch.
 • 2005-2006: Ekaterina Bobyleva, University of Amsterdam, Nominal functional categories in Atlantic creoles; a comparative approach to creole genesis.
 • 2004-2005: Geke Hootsen, Tilburg University, Schooltaal thuis: een meervoudige casestudy naar het taalaanbod van moeders in interactie met hun driejarig kind.
 • 2003-2004: Zsanett Pandur, Universiteit van Amsterdam.
 • 2002-2003: Eric Daamen, Hoe eenduidig is samenhang in tekst; experimenteel onderzoek naar de invloed van semantische en pragmatische factoren bij de interpretatie van relaties tussen zinnen.