You are here:: Home > Awards> Thesis Award> Regulations

  1. De Nederlandse Vereniging voor Toegepaste Taalwetenschap (Anéla) en de Vereniging Interuniversitair Overleg Taalbeheersing (VIOT) kennen jaarlijks een prijs toe voor de beste scriptie op het gebied van taalbeheersing, taalverwerving, taalonderwijs of taalgebruik. De scriptie dient geschreven te zijn aan een Nederlandse of Belgische instelling voor hoger onderwijs en moet zijn goedgekeurd in het academisch jaar voorafgaande aan dat van de uitreiking. (Scripties die later worden goedgekeurd, kunnen het jaar erop meedingen naar de scriptieprijs.)
  2. Om praktische redenen worden alleen Nederlandstalige en Engelstalige scripties geaccepteerd.
  3. Aan de prijs is een geldbedrag verbonden van 500 euro.
  4. Om een vergelijkbare kans te bieden aan scripties die geschreven zijn als onderdeel van een tweejarige Research Master en scripties geschreven als onderdeel van een reguliere eenjarige Master, wordt het aantal studiepunten dat met de scriptie gemoeid is in overweging genomen bij het oordeel van de jury.
  5. Anéla- en VIOT-leden wordt gevraagd maximaal twee scripties voor te dragen (die tot stand gekomen zijn onder begeleiding van het Anéla- of VIOT-lid zelf of onder begeleiding van iemand anders). Indiening van een voordracht vindt plaats met behulp van een formulier, in te vullen en te ondertekenen door degene die de voordracht doet en door de auteur van de scriptie. Door het formulier in te vullen, verklaart de indiener dat de scriptie is gescand op plagiaat en dat geen plagiaat is geconstateerd. De aanvraag dient te worden gemotiveerd en de studielast van de scriptie dient te worden vermeld. De formulieren kunnen worden gedownload van https://www.anela.nl/ > Prijzen > Scriptieprijs
  6. De genomineerden zijn verplicht hun scriptie te presenteren op de jaarlijkse Juniorendag. Om deze reden moet de voordracht vergezeld worden door een abstract van maximaal een halve pagina A4.
  7. De voorgedragen scriptie en het volledig ingevulde formulier dienen binnen de deadline (die jaarlijks wordt vastgesteld) digitaal in het bezit te zijn van de ambtelijk secretaris van het Anéla-bestuur (Anneke Smits) (anela-admin@uvt.nl). Deze doet alle ontvangen voordrachten toekomen aan de jury.
  8. De jury bestaat in beginsel uit drie leden waarbij wordt gestreefd naar vertegenwoordiging van zowel Anéla- als VIOT-deskundigheidsgebieden.
  9. De jury bepaalt minimaal drie en maximaal vijf genomineerde scripties en wijst een winnende scriptie aan.
  10. De jury maakt vier weken de genomineerde scripties bekend aan het Anéla- en het VIOT-bestuur. Het Anéla- en het VIOT-bestuur stellen de auteurs van de genomineerde en andere voorgedragen scripties uiterlijk vier weken voor de Juniorendag op de hoogte van de nominatie of niet-nominatie. De winnende scriptie wordt bekend gemaakt op de Juniorendag.
  11. De secretaris van de jury stuurt de abstracts van de genomineerde scripties aan de organisatiecommissie van de Anéla/VIOT-Juniorendag wanneer de nominaties bekend zijn.
  12. Verzoeken om af te wijken van dit reglement worden voorgelegd aan de secretaris van de scriptieprijs. Deze zal zo nodig overleggen met de Anéla- en VIOT-besturen en, indien relevant, met de organisatie van de Juniorendag, of er een uitzondering gemaakt wordt, en zo ja hoe die uitzondering invulling moet krijgen.