U bent hier:: Home > Prijzen > Scriptieprijs > Reglement

Scriptieprijs reglement 2022

  1. Nederlandse Vereniging voor Toegepaste Taalwetenschap (Anéla) en de Vereniging Interuniversitair Overleg Taalbeheersing (VIOT) kennen jaarlijks een prijs toe voor de beste scriptie op het gebied van taalbeheersing, taalverwerving, taalonderwijs of taalgebruik. De scriptie dient geschreven te zijn aan een Nederlandse of Belgische instelling voor hoger onderwijs en moet zijn goedgekeurd in het academisch jaar voorafgaande aan dat van de uitreiking (scripties die later worden goedgekeurd, kunnen het jaar erop meedingen naar de Scriptieprijs).
  2. Aan de prijs is een geldbedrag verbonden van 500 euro. Als er twee winnaars zijn (bij ex-aequo), wordt de prijs in tweeën (twee maal 250 euro) verdeeld.
  3. Om een eerlijke kans te bieden aan scripties die geschreven zijn als onderdeel van een tweejarige Research Master, en scripties geschreven als onderdeel van een reguliere eenjarige Master, wordt het aantal studiepunten dat met de scriptie gemoeid is in overweging genomen bij het oordeel van de jury.
  4. Anéla- en VIOT-leden wordt gevraagd maximaal twee scripties voor te dragen (die tot stand gekomen zijn onder begeleiding van het Anéla- of VIOT-lid zelf of onder begeleiding van iemand anders). Indiening van een voordracht vindt plaats met behulp van een formulier, in te vullen en te ondertekenen door degene die de voordracht doet en door de auteur van de scriptie. Door het formulier in te vullen, verklaart de indiener dat de scriptie is gescand op plagiaat en dat geen plagiaat is geconstateerd. De aanvraag dient te worden gemotiveerd en de studielast van de scriptie dient te worden vermeld. De genomineerden zijn verplicht hun scriptie te presenteren op de jaarlijkse Anéla/VIOT-Juniorendag. Om deze reden moet de voordracht vergezeld worden door een abstract van maximaal een halve A4-pagina. De formulieren kunnen worden gedownload van https://www.anela.nl/scriptieprijs/aanmeldingsformulier-scriptieprijs/
  5. De voorgedragen scripties  en het volledig ingevulde formulier dienen binnen de deadline (wordt elk jaar opnieuw vastgesteld) digitaal in het bezit te zijn van de ambtelijk secretaris van het Anéla-bestuur (anela-admin@uvt.nl) en de secretarissen van de Scriptieprijs (vertommen@uu.nl). De secretaris van de jury stuurt de abstracts van de genomineerden aan de organisatiecommissie van de Anéla/VIOT-Juniorendag wanneer de genomineerden bekend zijn.
  6. De jury maakt minimaal vier weken voor aanvang van de Juniorendag de namen van maximaal vijf genomineerden bekend aan het Anéla- en het VIOT-bestuur. De genomineerden zijn verplicht een presentatie te houden over hun scriptieonderzoek op de Anéla/VIOT-Juniorendag (zie ook punt 4). Daarnaast wordt van de genomineerden verwacht dat ze van hun lezing een artikel maken en dat aanbieden ter publicatie in de Dutch Journal of Applied Linguistics (DuJAL) en/of het Tijdschrift voor Taalbeheersing. Het Anéla- en het VIOT-bestuur stellen de genomineerden en andere voorgedragenen uiterlijk vier weken voor de Juniorendag op de hoogte van hun nominatie.
  7. Alle auteurs van voorgedragen scripties worden van harte aangemoedigd het abstract óók in te dienen voor de Juniorendag. Zo worden hun abstracts meegenomen in de beoordeling voor de Juniorendag. Bij acceptatie van hun abstract voor een voordracht tijdens de Juniorendag, worden auteurs van de scripties die wel zijn voorgedragen, maar niet genomineerd ook aangemoedigd een bewerking van hun scriptie in te dienen bij de Dutch Journal of Applied Linguistics (DuJAL) en/of het Tijdschrift voor Taalbeheersing. De organisatie van de Anéla/VIOT-Juniorendag verstrekt hierover meer informatie.