U bent hier:: Home > Tijdschrift > Kopijvoorschriften

Kopijvoorschriften

Dit is de Nederlandse vertaling van de kopijvoorschriften zoals die staan gepubliceerd op de DuJAL-website van John Benjamins. Zie voor de officiële Engelse tekst de DuJAL-website van John Benjamins.

1. Alle vragen richt u naar de redactie door te emailen naar:

2. Bijdragen moeten zijn geschreven in het Engels, Nederlands, Frans, of Duits. Engelse bijdragen dienen consistent gebruik te maken van Amerikaans-Engelse of Brits-Engelse spelling. Indien de bijdrage niet geschreven is door een moedertaalspreker is het raadzaam om het artikel te laten controleren door een moedertaalspreker voordat het wordt ingediend.

3. Alle in DuJal gepubliceerde artikelen worden double-blind gereviewed. Auteurs dienen hun MANUSCRIPT in electronische vorm in te dienen (word of rtf), met dubbele regelafstand en marges van 3 cm. Bij het indienen van het manuscript via de Editorial Manager is het belangrijk om de volgende elementen in te vullen: de titel van het artikel, de naam, affiliatie en adres van iedere auteur, een op zichzelf staande abstract in het Engels (100-150 woorden), en vijf tot tien trefwoorden (‘keywords’).

4. Na acceptatie wordt de auteur gevraagd om de DEFINITIEVE VERSIE op te maken in elektronisch format (word of rtf). Hierbij MOETEN de volgende standaarden gehanteerd worden:

5. Auteurs zijn zelf verantwoordelijk voor het in aanmerking nemen van copyrightwetgeving bij het citeren en reproduceren van materiaal. Het copyright van artikelen die in DuJal gepubliceerd zijn wordt gehouden door de uitgever. Toestemming aan de auteur om het artikel elders te gebruiken wordt gegeven door de uitgever onder voorwaarde dat de bron volledig wordt vermeld.

6. Artikelen dienen te worden ingedeeld in paragrafen en, waar nodig, sub-paragrafen. De titels van deze paragrafen dienen te worden genummerd met Arabische nummering (1.; 1.1.; 1.1.1.).

7. FIGUREN dienen te worden ingediend als reproduceerbare originelen. Figuren dienen te worden genummerd en te worden voorzien van passende onderschriften. De verwijzingen naar figuren in de tekst dienen te worden gedaan op de plaats in de tekst waar het figuur zou moeten komen staan.

8. TABELLEN dienen te worden genummerd. Er moet altijd worden verwezen naar tabellen in de tekst.

9. NOTEN moeten verschijnen als genummerde VOETNOTEN, moeten bondig zijn en spaarzaam gebruikt worden.

10. REFERENTIES in de tekst dienen te worden opgemaakt volgens de APA style (zie ook www.apastyle.org):

A Work by Two Authors: Name both authors in the signal phrase or in the parentheses each time you cite the work. Use the word “and” between the authors’ names within the text and use the ampersand in the parentheses.

Research by Wegener and Petty (1994) supports…
(Wegener & Petty, 1994)

A Work by Three to Five Authors: List all the authors in the signal phrase or in parentheses the first time you cite the source.

(Kernis, Cornell, Sun, Berry, & Harlow, 1993)
In subsequent citations, only use the first author’s last name followed by “et al.” in the signal phrase or in parentheses.
(Kernis et al., 1993)

In et al. et should not be followed by a period.

Six or More Authors: Use the first author’s name followed by et al. in the signal phrase or in parentheses.

Harris et al. (2001) argued…
(Harris et al., 2001)

Two or More Works in the Same Parentheses: When your parenthetical citation includes two or more works, order them the same way they appear in the reference list, separated by a semi-colon. That means that they are in alphabetical, not chronological order.

(Berndt, 2002; Harlow, 1983)

Authors With the Same Last Name: To prevent confusion, use first initials with the last names.

(E. Johnson, 2001; L. Johnson, 1998)

Two or More Works by the Same Author in the Same Year: If you have two sources by the same author in the same year, use lower-case letters (a, b, c) with the year to order the entries in the reference list. Use the lower-case letters with the year in the in-text citation.

Research by Berndt (1981a) illustrated that…

Book (monograph):
Montrul, S.A. (2008). Incomplete acquisition in bilingualism. Re-examining the age factor. Amsterdam: John Benjamins.

Dissertation:
Anderson, B. (2002). The fundamental equivalence of native and interlanguage grammars: Evidence from argument licensing and adjective position. Unpublished dotoral dissertation, Indiana University.

Book (edited volume):
Brinton, D., Kagan, O., & Bauckus, S. (Eds.). (2008). Heritage language education. A new field emerging. London: Routledge.

Article (in book):
Bullock, B.E., & Toribio, A.J. (2009). Trying to hit a moving target: On the sociophonetics of code-switching. In L. Isurin, D. Winford, & K. de Bot (Eds.), Multidisciplinary approaches to code switching (pp. 189-206). Amsterdam: John Benjamins.

Articles (in journal):
Grosjean, F. (1998). Studying bilinguals. Methodological and conceptual issues. Bilingualism: Language and Cognition, 1(2), 131-149.

Bobaljik, J.D., & Wurmbrand, S. (2002). Notes on agreement in Itelmen. Linguistic Discovery, 1(1). Available from http://linguistic-discovery.dartmouth.edu

Electronic, online sources:
Liberman, M. 2006. Uptalk is not HRT. Language Log, 28 March 2006, retrieved on 30 March 2006, from http://itre.cis.upenn.edu/~myl/languagelog/archives/002967.html

11. De auteurs worden vriendelijk verzocht om hun manuscript grondig te controleren voorafgaand aan indiening, om zodoende onnodige vertraging in het publicatieproces te vermijden. De eerste auteur zal een drukproef in pdf-formaat ontvangen voor laatste controle en eventuele laatste correcties. De gecontroleerde drukproef inclusief eventuele correcties dienen te worden geretourneerd binnen de door het publicatierooster vastgestelde tijdstip. Andere correcties dan typografische correcties kunnen in rekening gebracht worden aan de auteur.

12. Auteurs van geaccepteerde artikelen ontvangen een exemplaar van het issue waarin hun artikel verschijnt.

13. Manuscripten dienen te worden ingediend via de online indieningssite. Deze site wordt gebruikt voor de gehele indieningsprocedure en biedt ook de mogelijkheid om de voortgang van het reviewproces te volgen.

Indien het niet mogelijk is om het artikel via de indieningssite in te dienen, of wanneer u andere redactionele vragen heeft, kunt u contact opnemen met de hoofdredacteur:

Bert Weltens
E-mail: